Начало климатици

Общи гаранционни условия

Хладилници Роял Електроникс ООД извършва гаранционно обслужване на различни марки електронна и домакинска техника- Климатици, Телевизори, Перални, Хладилници, Микровълнови фурни и др.. гаранцията се отнася за дефекти възникнали в процеса на нормална експлоатация през гаранционния период поради човешка грешка в процеса на изработка или некачествени материали и компоненти.Климатици LGТази гаранция е допълнение и не ограничава правата на потребителя съобразно Българското законодателство. Независимо от гаранцията, продавачът отговаря за съответсвието на стоката с договора за продажба съгласно ЗЗП. При проблеми с обслужването Ви и оплаквания, моля обръщайте се към отдел обслужване на клиенти на тел. 0885575031.


 1. Тази гаранция е валидна само ако страница 1 от гаранционната карта е попълнена изцяло и четливо в момента на получаване на стоката, съдържа името и печата на продавача и подписа на клиента и е придружена от документ доказващ покупката (касова бележка, фактура). ВНИМАНИЕ ! Подправени, неправилно или непълно попълнени гаранционни карти са невалидни.
 2. При продажба на лизинг гаранционният срок започва да тече от момента на получаване на стоката.
 3. Тази гаранция не се отнася за:
  • Външни свързващи кабели и всички други принадлежности и аксесоари, които нямат сериен номер.
  • Козметични повреди по корпуса, тефлонови, емайлови или други специални покрития, както и за нормалното износване на механични компоненти подложени на износване в процеса на нормална (предписана) експлоатация, каквито са например оси, ремъци и др. подобни.
  • Лампи и осветителни крушки.
  Аудио техника LG
 4. В случай на дефект:
  • Разходите и рисковете по доставката до сервиза и обратно са за сметка на купувача.
  • Желателно е изделието да се доставя в сервизната база в оригиналната си опаковка. В противен случай сервизът не носи отговорност за козметични повреди, настъпили по време на престоя на изделието в сервиза.
  • Гаранционният срок не тече по време на престоя на изделието в сервиза.
  • Вносителят и сервизът не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи и последвали загуби вследствие на дефекта на стоката или престоя й в сервиза.
  • Вносителят и сервизът не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи и последвали загуби вследствие на дефекта на стоката или престоя й в сервиза.
  • В случаите на нужда от замяна на части, възли или детайли при ремонт, дефектните такива стават собственост на сервиза и се вземат от сервизния работник за отчетност.
 5. Безплатното гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:Телевизор JVC
  • Когато не са спазени указанията за съхранение, монтаж и експлоатация, посочени в ръководството на изделието.
  • Когато има несъответствие между данните в документите и самата стока, или когато табелката със серийния номер е била отстранена или заменена по какъвто и да е начин.
  • Когато е правен опит за отстраняване на дефекта от купувача или други неупълномощени лица.
  • Когато изделието се използва за каквито и да е комерсиални цели (различни от “домашна употреба”), напр. професионални цели, отдаване под наем, употреба в заведения за обществено хранене и др. подобни. Тази клауза не се прилага в случай, че изделието е изрично предвидено и конструирано за това.
  • Когато повредата е настъпила вследствие на попадане на външно тяло (течности, мазнини, варовик, прах в голяма степен, насекоми, и др.), под действието на агресивна външна среда или не са полагани елементарни грижи за изделието.
 6. Автомобилен касетофонКогато дефектът е вследствие на сътресения, удари, механични или електрически претоварвания, получени вследствие на небрежно отношение, при транспорт или природни бедствия (мълнии, наводнения и др.), при токов удар или неизправности в захранващата мрежа или други причини извън контрола на вносителя/сервиза, или при форсмажорни обстоятелства. Нормално тези рискове се поемат от извършителя или от съответна застраховка.
 7. Ако изделието е доставено за ремонт и след тестове се установи, че отговаря на техническата спецификация, то клиентът дължи такса за тестване съобразно с утвърдения ценоразпис на съответния сервиз.
 8. Централният сервиз си запазва правото в отделни случаи или за различни класове изделия да избира мястото на ремонт на изделията.
 9. Максималният срок за ремонт е 30 (тридесет) работни дни.
 10. Няма законово предписание за максимален брой ремонти, които да налагат замяна на уреда.
 11. Никой търговец няма право, по какъвто и да е повод, да изменя условията на тази гаранция.
Валидно само за климатици
 1. Тази гаранция не се отнася за текущата поддръжка (напр. почистване от прах или лед.)
 2. Когато капацитета на климатика не отговаря на обема и вида на помещението където е монтиран (неправилно оразмеряване)
Климатици SAMSUNG